Conditions Générales de Vente

Algemene voorwaarden van verkoop 

Identiteit van de ondernemer
Naam onderneming:         Formes Equestres
Straat & huisnummer:      10 rue du Général de Castelnau
Postcode & Woonplaats  75015 Paris - France
Contact : PADD NET Rue des Lilas, Lotissement Les Floralies, 67450 Mundolsheim – Frankrijk
Telefoonnummer:              +33 3 88 18 38 33
Email:    net@padd.fr
BTW-nr: FR08318827003,k
SIRET RCS PARIS :           318 827 003 00241
      
Deze voorwaarden zijn bedoeld om:

- Iedere potentiële klant in te lichten over de voorwaarden en modaliteiten waarin de Verkoper tot de verkoop en de levering van producten uit de on-line catalogus op de Website overgaat;

- De rechten en verplichtingen bevestigen van de partijen in verband met de verkoop van producten in de catalogus geplaatst door Verkoper op de Website.

Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op alle verkopen van de door de verkoper in de catalogus geplaatst genoemde producten, handelend ten behoeve van niet-professionele Klanten.

Als gevolg hiervan, de bevestiging van de bestelling door de klant impliceert de volledige en onvoorwaardelijke verbinding aan deze AVV, met uitsluiting van alle andere documenten.

Specifieke eisen voor bepaalde producten kunnen deze voorwaarden aanvullen. Ze worden dan aangegeven in de presentatie van het product.

De versie van de algemene voorwaarden van toepassing zijnde op elke bestelling gevalideerd op de website van de verkoper, is degene die on-line is op de datum van validering van de bestelling. Die versie zal het contract regeren vanaf afsluiting tot en met de beëindiging van de voorziene garanties.

De verkoper behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden van verkoop te wijzigen. Elke nieuwe versie van de Voorwaarden zal vooraf worden geplaatst op de startpagina van de website van Verkoper.

     

Het feit dat de verkoper zich niet laat voorstaan op een gegeven moment van enige bepaling van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van hun uiteindelijke toepassing.

De klant zal akkoord moeten gaan met deze algemene voorwaarden door deze te lezen en te accepteren alvorens over te gaan tot de betaling van een product bestelling op de site

   

Eigendom

Alle copyrights en ander intellectuele eigendomsrechten op de website, evenals zonder beperking alle software, geschreven en grafische inhoud op de website zijn eigendom van Padd en zijn hierbij gereserveerd

    

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Formes Equestres en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (ondernemer) georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

     

Copyrights

Padd, het Padd logo, en enige andere merken die op de website zijn gebruikt, zijn merken van Padd of hun respectievelijke eigenaren. Deze merken mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Padd. Gebruik van deze merken, of iets anders vertoond op de website, zal uitsluitend ten goede komen aan hun respectievelijke eigenaren.

       

Het aanbod

1. De ondernemer zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.

2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/dienst goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.

3. Bij een aanbod vermeldt de ondernemer duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de - prijs inclusief belastingen;
- kosten van aflevering indien van toepassing;
- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen;
- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs;

       

De prijs

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dienen deze duidelijk bij het aanbod te worden vermeld.

2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

3. Indien sprake is van producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft kan de ondernemer, in afwijking van het vorige lid, de product/dienst met variabele prijzen aanbieden, mits door de ondernemer duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.

4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5 Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de ondernemer dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen dan wel de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

             

 Betaling

Betaling dient te geschieden in Euro's, op de dag van de bestelling

Om zijn bestelling te betalen, heeft de koper de volgende betaalmethoden:
                - Bankkaart

- Creditcard- Paypal
De volgende Creditcards worden geaccepteerd op de site:  Visa , Mastercard, American Express.

               

Aankoop van producten op de site

Om een product te kopen, moet de klant een minimale leeftijd van 18 jaar hebben, of instemming hebben van de wettelijke vertegenwoordigers als de klant minderjarig is. De klant wordt gevraagd om alle informatie te verstrekken die verplicht is, om de bestelling uit te voeren.

                  

Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens 365 dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

                        

Periode van terugtrekking

De klant heeft driehonderdvijfenzestig (365) kalenderdagen na het in ontvangst nemen van het pakket de mogelijkheid de producten terug te sturen.

Om van het herroepingsrecht gebruik te mogen maken, zal de klant dit kenbaar moeten maken  (bijvoorbeeld , per brief of per mail) aan het volgende adres:

Padd Net

Lotissement les Floralies

Rue des Lilas

67450 Mundolsheim-Frankrijk

               

Terugkeerbeleid

De terugbetaling is uitsluitend mogelijk bij de expediteservice van Padd.co.nl

De klant moet binnen driehonderdvijfenzestig na ontvangst het pakket terugsturen aan:

Padd NET

Lotissement de Floralies

Rue des Lilas

67450 Mundolsheim

Frankrijk

                           

 Kosten terugzending

De klant is aansprakelijk voor de kosten van terugzending

Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. De consument heeft bij de levering van diensten gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. De consument zal de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht opvolgen

                                

Uitsluiting herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht kan alleen door de ondernemer worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a) die snel kunnen bederven of verouderen;

b) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken. d) voor losse kranten en tijdschriften;
e) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
f) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
g) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht bij diensten is mogelijk: c) bij weddenschappen en loterijen.

b) bij diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

                       

Duurtransacties

1. Bij een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan de consument altijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De maximale looptijd bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan bedraagt twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

                     

 Bestellingen

De klant kan zijn producten selecteren en aanklikken in de gewenste hoeveelheid. Eenmaal aangeklikt zullen de producten in het winkelmandje verschijnen. Daarna kunnen er nog producten aan toegevoegd worden.

Indien de gewenste producten uitgekozen zijn en in het winkelmandje zitten, dient de klant op het winkelmandje te klikken om de inhoud te verifiëren. Indien de klant dit nog niet gedaan heeft, Word de klant uitgenodigd nu  in te loggen of een account aan te maken.

Indien de klant de inhoud van het winkelmandje heeft goedgekeurd en zich heeft geïdentificeerd /ingeschreven zal er automatisch een factuur berekend worden ( inclusief BTW en bezorgkosten)

Na verificatie door de klant dient deze de bestelling te valideren.

De klant dient aan te geven van welke betaalmethode gebruik te maken en het afleveradres door te geven. Gedane bestellingen moeten alle noodzakelijke informatie bevatten, zodat wij de bestelling goed kunnen uitvoeren.

Eenmaal alle etappes doorlopen, zal er een pagina verschijnen dat de bestelling goed ontvangen is. Een kopie van de ontvangstbevestiging zal automatisch verstuurd worden naar de klant.

                           

Datum van de bestelling

De datum van de bestelling is de datum dat de verkoper de bestelling ontvangen heeft. De verwachte vertragingen op de website zullen beginnen te lopen vanaf dat moment

                       

Prijs

Voor alle producten, gelden de prijzen inclusief BTW en zullen de bezorgkosten aangegeven worden ( afhankelijk van gewicht en adres van levering)

                 

Beschikbaarheid producten

De beschikbaarheid van een product wordt aangegeven op de pagina van het product. Indien het product niet beschikbaar is op het moment van bestelling, zal de klant geïnformeerd worden.

De klant zal automatisch binnen dertig dagen terug betaald worden.

Als de klant een kortingscode in bezit heeft, kan deze doorgegeven worden in het veld aangegeven bij het winkelmandje. Kortingscodes zijn éénmalig geldig per persoon

Als een code als is gebruikt zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.

               

Datum van betaling

Bij een betaling per credit card , zal de betaling geschieden op het moment van verzending van het pakket. In het geval van een gedeeltelijke levering zal de rekening alleen gedebiteerd worden voor de geleverde producten

                

Weigering van betaling

Indien de bank een betaling per kaart geweigerd heeft, zal de klant direct geïnformeerd worden en zullen wij kijken naar een andere mogelijkheid van betaling.

Indien de betaling geweigerd is, zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.

                           

Levering en uitvoering

De aangeboden producten kunnen alleen worden afgeleverd op het grondgebied.

Het is onmogelijk om een bestelling voor een afleveradres te plaatsen buiten dit gebied.

Padd.co.nl bezorgt alleen in Nederland. Voor levering in andere landen dient u eerst in te loggen op de site Padd

Spanje www.padd.es

Zwitsers www.padd.ch

België www.padd.be

Frankrijk en andere landen www.padd.fr en www.padd-horsetack.com (In het Engels)

              

Wij berekenen € 5.90 verzendkosten voor verzending naar Nederland tot 69€ aankopen

Wij leveren met bpost (colissimo) en DHL.

De gemiddelde levertijd is 10 tot 12 dagen werkdagen

Gedurende de periode van Sale, is de levertijd vijftien (15) werkdagen.

                          

Garantie van producten

Uw factuur geldt als garantiebewijs, u dient deze goed te bewaren.

De garantie van producten op de site is in alle gevallen beperkt aan de garantie van de leverancier

               

Conformiteit

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

                      

 Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Padd www.padd.co.nl nadat de klacht is ingediend bij de ondernemer en getracht is tot een oplossing te komen. De bij de Stichting ingediende klacht zal worden doorgestuurd naar de ondernemer teneinde deze in de gelegenheid te stellen de klacht alsnog op te lossen dan wel het standpunt aan de Stichting kenbaar te maken. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost zal de Padd trachten te bemiddelen. Een klacht wordt door de Formes Equestres slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

               

 Schriftelijke klachten kunnen worden verstuurd aan: 

PADD Net

Lotissement les Floralies

Rue des Lilas

67450 Mundolsheim

                            

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

                            

Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

                        

PADD :DE KLANTENKAART

De klantenkaart van Padd is uitsluitend geldig op Padd.co.nl. Na vijf aankopen binnen twee jaar, heeft u recht op 5% korting , over de globale waarde van de afgelopen vijf aankopen (aankopen van meer dan 2 jaar oud worden beschouwd als vervallen en niet meegeteld)

Voorbeeld : U heeft vijf aankopen gedaan binnen twee jaar met een minimum waarde van 70 € - Total = 350 €
U krijgt een korting van 17,5 € op uw zesde aankoop
In geen geval zal de korting terugbetaald worden aan de klant  

Het klantenprogramma van Padd.co.nl geeft de houder extra voordelen onder de hierna gedefinieerde voorwaarden:

- Onbeperkt aantal aankopen per dag,

- Alle betalingsmogelijkheden,

- Niet vermeld op de kaart: de services, de artikelen in uitverkoop of opruiming.

- Alleen artikelen met een logo (zie het logo) gelden voor de berekening van uw korting.

Bij het online winkelen, kan de klant deelnemen aan het klantenprogramma :

- : Door het vakje << ik schrijf me in voor het klantenprogramma >> De kaart wordt automatisch gecreëerd en aan de rekening van de klant gekoppeld worden

Bij elke aankoop op de site Padd.co.nl ,zal het bedrag van verwachte korting worden aangegeven.

Bij de zesde aankoop, zal het bedrag aan korting automatisch afgeschreven worden, mits dit bedrag niet groter is of gelijk aan het totale bedrag van de bestelling. Anders zal de korting worden uitgesteld.

Bij de preparatie van de bestelling zal Padd.co.nl verifiëren of de korting op de kaart nog geldig is.

                                 

 Bescherming van persoonlijke gegevens

De verkoper verzamelt persoonlijke gegevens van de klant op de site, op basis van cookies. De klant kan deze cookies deactiveren op de site.

 De verzamelde gegevens van de klant zullen alleen gebruikt worden voor het verwerken van de bestelling van de klant en zijn strikt vertrouwelijk. Indien de klant dit wenst zullen wij gebruik maken van uw mailadres voor het versturen van aanbiedingen en of nieuwsletters.

De klant kan zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief.

De verkoper zal specifiek aan de klant vragen als er persoonlijke gegevens nodig zijn